Mål och styrdokument

Bibliotekens verksamhet utgår från flera mål och styrdokument. Biblioteksplanen lägger grunden för de närmaste årens utveckling. Biblioteken följer också kommunens övergripande mål och prioriterade målgrupper. Det finns även en nationell bibliotekslag samt internationella dokument, till exempel Unesco:s folk- och skolbiblioteksmanifest. Längst ner på sidan hittar du länkar till styrdokumenten.

Biblioteksplan

I bibliotekslagen anges att alla kommuner ska ha en biblioteksplan. Biblioteksplanen omfattar hela den kommunala biblioteksverksamheten. Den ger förutsättningar för en samlad och samverkande biblioteksorganisation över verksamhetsgränserna. Planen lägger en grund för kommande utveckling och nyskapande av biblioteken.

Södertäljes senaste biblioteksplan gäller 2022–2025.

Mediepolicy

Inköp, gallring och övrigt arbete med bibliotekets utbud av böcker, e-böcker, tidskrifter, filmer och andra medier sker utifrån vår mediepolicy. Mediepolicyn omfattar Stadsbiblioteket, Hovsjö bibliotek, de fyra kommundelsbiblioteken i Hölö, Järna, Mölnbo och Enhörna, samt det digitala biblioteket. Policyn uppdateras vartannat år. 

Barn och unga är prioriterade målgrupper för Södertälje kommun

I Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan finns en tydlig prioritering av barn och ungdomar. Barns och ungas livsvillkor ska vara en profilfråga för Södertälje.

Enligt Bibliotekslagen ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

Bibliotekets mål för barn och unga

Biblioteken i Södertälje har som mål att alla barn i Södertälje ska ha varit på folkbiblioteket minst sex gånger under sin uppväxt. För att nå detta mål gör vi följande:

 • I samarbete med Barnavårdscentralen, BVC, delar vi ut en gåvobok till alla nyfödda barn och till alla 4-åringar. När föräldrarna och barnen kommer för att hämta ut boken får de välja vilken de vill ha. Då visar och berättar vi även om vad biblioteket erbjuder.
 • Inom verksamheten Kultur i förskolan och skolan erbjuder vi boklådor till kommunens alla förskolor samt författarbesök i skolorna.
 • Vi strävar också efter att ha ett rikt och varierat utbud av böcker och andra medier på många språk.
 • Under skolterminerna tar vi emot klassbesök i biblioteket. Under skolloven erbjuder vi alltid evenemang och verksamheter för barn och unga.
 • För mindre barn har vi program på Stadsbiblioteket, Hölö-, Hovsjö- och Järna bibliotek.
 • I samarbete med Södertälje sjukhus logopeder ger vi barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling böcker på recept - språkpiller.

Folkbibliotek och skolbibliotek

Folkbibliotekens uppdrag är att vända sig till barn och unga på deras fritid. I dokumentet Policy för folkbibliotekets tjänster gentemot grund- och gymnasieskolorna framgår vilka tjänster folkbiblioteken erbjuder skolorna.

Varje skola ska enligt skollagen ha skolbibliotek. I Skolinspektionens informationsblad om skolbibliotek kan du läsa om hur myndigheten tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav de ställer för att en skola ska anses ge sina elever tillgång till skolbibliotek.

Tillgänglig information - en demokratisk och mänsklig rättighet

Enligt Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest är folkbibliotekets huvuduppgifter att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur. Unesco skriver: "Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling."

Folkbiblioteket ska vara gratis och tillgängligt för alla. Biblioteket ska se till varje besökares behov, oavsett etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning eller ålder. Verksamheten ska inte underkastas någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller kommersiella påtryckningar.

I Bibliotekslagen står det att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning genom att erbjuda litteratur och hjälpmedel utifrån deras behov och förutsättningar.

I enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är tillgänglig information en mänsklig rättighet.

I Bibliotekslagen står det också att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och åt personer som har annat modersmål än svenska bland annat genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och på lättläst svenska.

Det här gör vi för att alla ska ha tillgång till information

 • Vi har ett rikt och varierat utbud av medier och information i både tryckt och digitalt format.
 • Vi har böcker och andra medier på många olika språk.
 • Vi har ett stort utbud av material för att stödja språkutveckling i svenska språket. Biblioteket är en resurs för och samarbetar med språkutvecklande verksamheter, som Röda korsets Träna svenska-grupper.
 • För personer med läsnedsättning erbjuder vi böcker och annan information i olika anpassade former samt extra stöd och vägledning.
 • Personer som har svårt att ta sig till biblioteket på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning erbjuds speciell service av biblioteket med Boken kommer.
 • Vi erbjuder våra besökare stöd i att söka, välja ut och kritiskt granska information. Vi vill därmed både genom vårt utbud och vårt bemötande vara ett stöd för det livslånga lärandet. Vi har också tjänster som är riktade direkt till studerande.
 • Biblioteket erbjuder gratis tillgång till datorer och internet.

Styrdokument

Kommunala dokument

Biblioteksplan för Södertälje 2022-2025 (pdf, nytt fönster)

Mediepolicy för biblioteken i Södertälje (pdf, nytt fönster)

Handlingsplan för strukturutveckling av folkbiblioteken (pdf, nytt fönster)

Mål och budget och andra kommunala styrande dokument

Nationella och internationella dokument

Bibliotekslagen (2013:8019)(pdf, nytt fönster)

Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (pdf, nytt fönster)

Skolinspektionens informationsblad om skolbibliotek (pdf, nytt fönster)

Mer om rätt till tillgänglig information

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Språklagen (SFS 2009:600)

Diskrimineringslagen

 

Sök

Språk